1997 Kartik with Srila Gurudeva

Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 
(first minutes in England)19971015_Vrindavan Rupa Sanat Math Samadhi Prabodananda Krsna Kaliya Tree Samadhi Sanatan  Sri Advaita Vat Param Gurudeva Viraha Mahotsava  Class Math VB Puri Maha Radha Damodar Sanatan Bhajan Kutir Ma…       
 19971017_Vrindavan  Darshan at Seva Kunj in Math Cont P3 Tape 2  .wmv     
 19971017_Vrindavan Imitala Radha Gopinath Jhadu Mandala Srngarvat Darshan at Seva Kunj in Math P2 Tape 2.wmv…   
 19971017_Vrindavan Kartik Class Damodara Astaka Seva Kunj Imitala P1 Tape 2.wmv   
 19971018_19_Vrindavan Parikrama Dhira Samira Vamsi Vat Vrinda Kunj Brahma Kunda P3 Tape 3.wmv     
 19971018_19_Vrindavan Visit Maheshs Temple Class at Rupa Sanat P2 Tape 3.wmv      
 19971018_19_Vrindvan Class Trivikrama Maharaja and Gurudeva Seva Kunja Nidhuvan Visit Maheshs Temple P1 Tape 3.wmv…     
 19971018_Vrindavan Class AM  leaving Vrindavan Brama Vat Akura Temple P4 Tape 4.wmv       
 19971018_Vrindavan Class Damodarastaka  Parikrama Gopisvara Govindaji Temple P2 Tape 4.wmv
 19971018_Vrindavan Harinam Puri Maharajas Temple Radha Gokulananda  P3 Tape 4.wmv 
 19971018_Vrindavan Kirtans no light in Temple P1 Tape 4.wmv       
 19971022_23_24_Vrindavan  Class AM  Vishrama Ghat Dwarkadhisa Varaha Deva  Class AM App Srila Sridhar Maharaja Class AM Durvasa Tilla Tape 5.wmv       
 19971024_25Mathura App Srila Sridhar Maharaja p2 Durvasa Tila  Class at Math  Gurupuja Arati By Srila Gurudeva P3 Tape 6.wmv…   
 19971024_Mathura App Srila Sridhar Maharaja p2 Durvasa Tila  Class at Math  Gurupuja Arati By Srila Gurudeva P1 Tape 6.wmv…     
 19971024_Mathura App Srila Sridhar Maharaja p2 Durvasa Tila  Class at Math  Gurupuja Arati By Srila Gurudeva P2 Tape 6.wmv…     
 19971024_Mathura Class AM Parikrama Madhu Bihari Madhuvan  Druva Tila P4 Tape 6.wmv       
 19971025_26_27_Vrindavan  Talavana Bahulavan AM Class  Bhandirvan Bhadravana Matvan  Man Sarovara Yoga Maya App AM Class Lohavana Raval P1 Tape7.wmv…   
 19971025_26_27_Vrindavan  Talavana Bahulavan AM Class  Bhandirvan Bhadravana Matvan  Man Sarovara Yoga Maya App AM Class Lohavana Raval P2 Tape7.wmv…   
 19971025_26_27_Vrindavan  Talavana Bahulavan AM Class  Bhandirvan Bhadravana Matvan  Man Sarovara Yoga Maya App AM Class Lohavana Raval P3 Tape7.wmv…   
 19971025_26_27_Vrindavan  Talavana Bahulavan AM Class  Bhandirvan Bhadravana Matvan  Man Sarovara Yoga Maya App AM Class Lohavana Raval P4 Tape7.wmv
 19971027_28_Vrindavan Kesav Puri P2 Class AM  Tape 8.wmv  
 19971027_Vrindavan Nandagaon Grindding Mortar Gokula Bramanda Ghat Daugi Kesav Puri P1 Tape 8.wmv 
 19971028_Mathura  Home Visits in Mathura Play Nrsrimhadeva P3 Tape 8.wmv  
 19971029_30_Gov Paitha  Candrasarovara Class AM Parikrama  P1 Tape 9.wmv  
 19971030_31_Gov Parikrama  PM Darshan Q and A  Class AM   P2 Tape 9.wmv   
 19971031_1101_Gov Radha Kund Syama Kund P2 Tape10.wmv     
 19971031_Govardhana Manasi Ganga Caklesvara Mahadeva Sanatan Goswami Bhajan Kutir Gaura Nitai Temple Manasi Ganga Haridev Anukut Class Radha Kunda Uddhava Kund Janava Thakurani Sanatan Goswami Samadhi…       
 199711004_Varshana Darshan PM Disp Srila AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada  PM Darshan Srila Trivikrama Maharaja P2 Tape 12.wmv…
 199711004_Varshana Darshan PM Disp Srila AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada  PM Darshan Srila Trivikrama Maharaja P3 Tape 12.wmv…
 19971101_02_Gov Kamyavana Bhimala Kund Vrinda Devi  Govinda Dev Jagannath Carana Pahadi Balaramas Foot Print Bhojan Stali Pachel Pahari P1 Tape 11.wmv
 19971101_Gov Brajbasi Bhajans Darshan PM Jaipur Dig Puri Kamyavana Bhimala Kund Vrinda Devi  Govinda Dev Jagannath Carana Pahadi Balaramas Foot Print Bhojan Stali Pachel Pahari P1 Tape 11.wmv…
 19971103_04_Varshana Darshan PM Disp Srila AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada  PM Darshan Srila Trivikrama Maharaja P1 Tape 12.wmv…      
 19971103_Varshana Class AM Srila Trivikrama Maharaja Damodarastaka  Gurudeva Vrsabanu Kund P3 Tape 11.wmv…      
 19971104_Varshana Disp Srila AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada P2 PM Darshan Mulaprakrti PM Class Glorifications Cont P1 Tape 13.wmv…   
 19971105_Varshana AM Class Srila Trivikrama Maharaja Pili Pokhar Sakhi Giri Parvat Chitra Sila Deha Kund Uchargram Evening Offering Cont P1 Tape 13.wmv
 19971105_Varshana AM Class Srila Trivikrama Maharaja Pili Pokhar Sakhi Giri Parvat Chitra Sila Deha Kund Uchargram Evening Offering Cont P2 Tape 13.wmv
 19971105_Varshana Drama Lalita Marries Krishna P1 Tape 14.wmv     
 19971106_Varshana  Prema Sarovara Sanket Sanket Devi Gopal Bhatta Bhajan Kutir Yoga Maya Devi PM Darshan P3 Tape 14.wmv…
 19971107_08_Varshana  Nandagram Caran Pahari  Sanatan Goswami Bhajan Kutir Nanda Math P2 Tape 15.wmv…   
 19971107_08_Varshana Darshan PM p2  Nandagram Caran Pahari P1 Tape 15.wmv 
 19971107_Varshana Class AM Damodarastaka Trivikrama Maharaja Gurudeva Kripa Bindu Diya  Darshan PM p1 of 2  P4 Tape 14.wmv…     
 19971107_Varshana Darshan PM p1 of 2  P5 Tape 14.wmv      
 19971108_Varshana  Sanatan Goswami Bhajan Kutir Nanda Bhavaty Yasoda Kund Nou Bilau Nanda Kund Uddhava Kehari Surya Kund  P3 Tape 15.wmv
 19971108_Varshana Lalita Kund Lalita Davi Ter Kadamba Rupa Goswami Bhajan Kutir P4 Tape 15.wmv    
 19971109_Varshana Class AM Srila Trivikrama Maharaja  Kokilavan Yavat P1 Tape 16.wmv      
 19971110_Varshana Yavat Baithan Tirtha Mudra Caran Pahati Ram Ghat RupaSanat AM Class  P2 Tape 16.wmv…  
 19971111_12_Vrindavan RupaSanat AM Classes 11 and 12   P3 Tape 16.wmv     
 19971112_Vrindavan Class AM p2  Class PM P1 Tape 17.wmv   
 19971113_14_Vrindavan Odissi Dance Class Srila Trivikrama Maharaja  Srila Gurudeva End Of Kartik Vrata P3 Tape 17.wmv…  
 19971113_Vrindavan Play Syamananda Prabhu and the Ankel Bell Crossing Yamuna Odissi Dance P2 Tape 17.wmv…       
 
19971114_Vrindavan   Srila Gurudeva End Of Kartik Vrata P4 Tape 17.wmv

This entry was posted in Movies.